K. K. Shah Trophy for Best Nursing Home

HomeAwardsK. K. Shah Trophy for Best Nursing Home
Awards
K. K. Shah Trophy for Best Nursing Home
1. Dr. Mayur Desai & Dr. Sonal Desai 1999-2000
2. Dr. Mukesh S. Shah (Ortho) 2000-2001
3. Dr. Satish Patel (Ortho) 2001-2002
4. Dr. Pragnesh V. Patel &
Dr. Chandresh J. Shah
2002-2003
5. Dr. Raju C. Shah 2003-2004
6. Dr. Dinesh D. Patel 2004-2005
7. Dr. Abhay Khandekar – Siddhi Vinayak Hospital 2005-2006
8. Dr. Manoj Pandya 2006-2007