Award for Services to the Society and Mankind

HomeAwardsAward for Services to the Society and Mankind
Dr. Piyush V. Patel Award for Services to the
Society and Mankind
1. Dr. Hasmukh C. Mehta 1997-1998
2. Dr. Bharat C. Bhagat 1997-1998
3. Dr. R.I. Kapadia 1998-1999
4. Dr. Mukund S. Mehta 1998-1999
5. Dr. Prakash V. Amin 1999-2000
6. Dr. Nitin M. Goswami 1999-2000
7. Dr. Bharat P. Amin 2000-2001
8. Dr. Navneet V. Patel (Ortho) 2000-2001
9. Dr. Anil Chaddha 2001-2002
10. Dr. Jaykumar C. Shah 2001-2002
11. Dr. K.T.Patel 2002-2003
12. Dr. Rashmiben S. Bhavsar 2002-2003
13. Dr.Manish Jadav 2003-2004
14. Dr. Mayur Khamar 2003-2004
15. Dr. C. C. Raval 2004-2005
16. Dr. Sharad Thakkar 2004-2005
17. Dr, J. N. Dave 2005-2006
18. Dr. Kanubhai D. Patel 2005-2006
19. Dr. R. K. Shah 2006-2007
20. Dr. Anil V. Shah 2006-2007