Dr. Piyush V. Patel Award for Excellence in Medical Field

HomeAwardsDr. Piyush V. Patel Award for Excellence in Medical Field
Dr. Piyush V. Patel Award for Excellence in Medical Field
1. Dr. Vikram J. Shah 1997-1998
2. Dr. Tejas M. Patel 1997-1998
3. Dr. Dinesh A. Patel 1998-1999
4. Dr. Triven R. Marvah 1998-1999
5. Dr. B. I. Patel (GYNAE) 1999-2000
6. Dr. Bhartiben N. Parikh
Dr. Unitaben K. Shah
1999-2000
7. Dr. Tushar N. Shaha(GYNAE) 2000-2001
8. Dr. Naresh R. Patel (Physician) 2000-2001
9. Dr. Parimal A. Desai 2001-2002
10. Dr. M. T. Bhatia 2001-2002
11. Dr. Vikram B. Patel 2002-2003
12. Dr. Sanjiv Vasa 2002-2003
13. Dr. Himanshu Bavishi 2003-2004
14. Dr. Pratibha Dileep 2003-2004
15. Dr. Mahendra R. Desai 2004-2005
16. Dr. Vikram I. Shah 2004-2005
17. Dr, Devendra D. Patel 2005-2006
18. Dr. Haresh P. Bhalodia 2005-2006
19. Dr. Mahesh Desai 2006-2007
20. Dr. Shailesh S. Talati 2006-2007