Dr. P.B. Haribhakti Trophy for Best Consulting Room

HomeAwardsDr. P.B. Haribhakti Trophy for Best Consulting Room
Dr. P.B. Haribhakti Trophy for

Best Consulting Room

1. Dr. Darshana Vyas & Dr. Pradip Vyas 1999-2000
2. Dr. B. I. Patel (Chest Physician-TB) 2000-2001
3. Dr. Viraj M. Shah 2001-2002
4. Dr. Mahendra Gupta 2002-2003
5. Dr. Parag Shah 2003-2004
6. Dr. Mayur Patel 2004-2005
7. Dr. Harshuti Biren Shah 2005-2006
8. Dr. Kandarp Parikh 2006-2007