Dr. B. N. Mehta Oration

HomeAwardsDr. B. N. Mehta Oration

Dr. B. N. Mehta Oration

1. Dr. Pramila M. Desai 1999-2000
2. Dr. Dinesh A. Patel 2000-2001
3. Dr. Keyur Parikh 2001-2002
4. Dr. B. I. Patel (GYNAE) 2002-2003
5. Dr. Mahendra Bhavsar 2003-2004
6. Dr. Sukumar H. Mehta 2004-2005
7. Dr. Navneet N. Shah 2005-2006
8. Dr. Nitin S. Vora 2006-2007